Algemene voorwaarden

"Het is leuk om iets niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren (Omdenken door kinderen)"Algemene voorwaarden

Purus Kindercoaching K.v.K. nr. 81284268
Algemene voorwaarden Purus Kindercoaching. 

1. Algemeen.
Purus kindercoaching is opgericht door Bianca de Goffau - van Leur (hierna te noemen:
de kindercoach) gevestigd te Vlissingen. Purus kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen
en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en
overeenkomsten van of met Purus Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen,
zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Observatie, gesprekken en verslaglegging.
Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de
Kindercoach de school of andere belanghebbenden voor observatie, gesprek en/of verslaglegging. De
besteedde tijd en reiskosten wordt gefactureerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school)
worden gestuurd. Dit verslag wordt door Purus Kindercoaching opgemaakt. De bestede tijd wordt
gefactureerd.

4. Coaching/begeleiding kinderen tot 18 jaar.
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders
akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere
gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor
geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen
de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Purus Kindercoaching kan
hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Verantwoordelijkheid.
De kindercoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader
van de coaching sessies.
De kindercoach is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en is verplicht zich
te houden aan de meldcode huiselijk geweld.
De kindercoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis,
ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van
u en uw gezin/omgeving. Om zo, samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst schriftelijke toestemming
gevraagd aan de ouders.

6. Regels rondom een afspraak voor kinderen.
Indien een afspraak bij mij thuis plaats vindt is er geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop
van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie
telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders
om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt
uitvoerig besproken.

7. Verhindering.
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u
gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het
coachen van kinderen wordt de telefoon van Purus Kindercoaching niet opgenomen. U kunt uw
bericht dan inspreken op de voicemail.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
a. De kindercoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomen.
b. Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders
onmiddellijk opeisbaar.

9. Tarieven.
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website Purus
Kindercoaching, www.puruskindercoaching.nl of zijn op te vragen bij Purus Kindercoaching. De
bedragen staan vermeld inclusief BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding
vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak
ingepland. Purus Kindercoaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden
gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10. Betalingsvoorwaarden.
Er wordt direct na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd, ongeacht het resultaat van de
inspanning van de kindercoach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen
na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Purus Kindercoaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Purus Kindercoaching een
betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de
betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Purus Kindercoaching gerechtigd bij de
tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum
nog niet is bijgeschreven op de rekening van Purus Kindercoaching, is Purus Kindercoaching
genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die
hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Purus Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten,
totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

11. Aansprakelijkheid.
Het advies van Purus Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het
resultaat te garanderen. Purus Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte
schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Purus
Kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Purus Kindercoaching.
Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding
volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Purus Kindercoaching.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Purus Kindercoaching aan altijd contact
op te nemen met uw huisarts.

12. Toepasselijk recht en geschillen.
a. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te
beslechten.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.puruskindercoaching.nl
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met de coach.